SCS Amico Lubin - strona oficjalna

Strona klubowa

Wyszukiwarka

Losowa galeria

turniej
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 182, wczoraj: 314
ogółem: 1 898 816

statystyki szczegółowe

INFORMATOR AMICO LUBIN

INFORMATOR SCS AMICO LUBIN

  Pragnę serdecznie powitać wszystkich zawodników SCS Amico Lubin ich rodziców i opiekunów oraz sympatyków naszego klubu, którzy w sezonie 2017/18 deklarują chęć uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach klubu.

  Jak w poprzednich latach nasz klub wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych młodych sportowców, którzy pragną skorzystać z szerokiej oferty sportowej, która będzie na pewno  interesująca i korzystna dla wszystkich. Aktywność fizyczna to nie tylko droga do zdrowego trybu życia ale również doskonała okazja do poznania nowych osób i dzielenia się pasją.

REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH W KLUBIE SCS AMICO LUBIN

I. ORGANIZATOR

·  Organizatorem zajęć jest Salezjańskie Centrum Sportowe AMICO w  Lubinie.

   Adres klubu: 59-300 Lubin, ul B. Prusa 4

Kontakt z Prezesem: Kazimierzem Dziubczyńskim tel.604350924,

e-mail; k.dziubczynski5@wp.pl, scsamicolubin@wp.pl

Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej: scsamicolubin.futbolowo.pl

·  Biuro mieści się przy ul B. Prusa 4 i jest czynne w każdy wtorek w godz.18.00-19.00.

 Księgowa Pani Dorota Mikuła kom 665965147

II. CEL

· Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży (do lat 18) z terenu miasta i gminy Lubin oraz sąsiednich miejscowości.

·  Celem zajęć jest angażowanie wszystkich zawodników do różnorodnych form aktywności ruchowej, zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych jak również podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, nauczenie współpracy zespołowej w wybranej dyscyplinie.

· Drugim też ważnym celem jest wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport w oparciu o prewencyjny system wychowawczy ks. Bosko w duchu personalistycznym i wypracowanie u nich nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu i kształtowania charakteru przez pracę nad samym sobą.

III.  DEKLARACJA CZŁONKA KLUBU I ZGODA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH

· Uczestnikami zajęć sportowych organizowanych przez klub SCS  AMICO Lubin są zawodnicy, którzy zadeklarowali przynależności do klubu oraz  zapoznali się z Regulaminem klubu.

· Rodzice/Opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach na własną odpowiedzialność, co oznacza, że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, zwolniony jest on z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.

· Warunki opisane niniejszym regulaminem, są akceptowane przez Rodziców/Opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych i w rozgrywkach sportowych, co potwierdzone jest ich podpisem.

· W przypadku przejazdu uczestnika na zajęcia i zawody sportowe prywatnymi pojazdami z innymi osobami konieczna jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów.

· Wymagane jest zaświadczenie lekarskie (tylko lekarz sportowy) zezwalające na udział uczestnika w zajęciach i zawodach sportowych.

· Na zajęciach trenować mogą wszyscy niezależnie od osiąganych postępów sportowych.

· Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz jego przeciwwskazaniach do uprawiania sportu i uczestnictwa w tego typu zajęciach.

· W przypadku uzasadnionej nieobecności lub złego stanu zdrowia, niedyspozycji (złym samopoczuciu) – zawodnik lub rodzic (opiekun) powinien poinformować trenera o pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.

· Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń trenera dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.

·  Zawodnik punktualnie na ustaloną godzinę przychodzi na zajęcia (trening, mecz  lub rożnego typu spotkanie).

· Podstawą do uczestnictwa zawodnika w zawodach sportowych jest regularny i systematyczny udział w zajęciach jak również zaangażowanie w treningach. umiejętność na poziomie gry w piłkę nożną w danym wieku.

·  Na zajęciach należy unikać brawury, przemocy lub brutalności oraz używać wulgarnych słów.

· Sprzęt klubowy, który zawodnik otrzymuje na mecze i zawody jest własnością klubu i powinien być szanowany, a po zakończeniu zawodów zwrócony do klubu.

· Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe tak na obiekcie sportowym jak i w życiu codziennym.

DEKLARACJA SCS AMICO LUBIN

Można wydrukować ze strony:

https://docs.google.com/document/d/1gSQpFwfjxAlbcPGB89iD5yQ6IgpXBk9uWc7PqssEmIk/edit


Za prawidłowe usprawiedliwienie nieobecności dziecka na zajęciach uważa się:

- ustne lub pisemne poinformowanie trenera o niemożności uczestnictwa dziecka w zajęciach.

Nieobecności na zajęciach będą usprawiedliwiane w następujących przypadkach:

-  w przypadku choroby dziecka,

-  w wyniku wypadków losowych,

-  w przypadku ważnych spraw rodzinnych.

IV.  TRENERZY I GRUPY ROCZNIKOWE

Zajęcia sportowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, którzy specjalizują się w pracy z dziećmi i młodzieżą w dziedzinie piłka nożna.

Każdy trener odnawia co rocznie licencje trenerskie PZPN, które upoważniają do prowadzenia treningów w naszym klubie.

Zgodnie z Regulamin rozgrywek DZPN Rozdział IV § 12 p.16 osoba sprawująca opiekę na treningach i meczach musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodnie z Ustawą o Sporcie (kwalifikacje zawodowe), tj. instruktora piłki nożnej, trener piłki nożnej.

Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych spełniające kryteria wiekowe i warunki regulaminu.

Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:

·Koordynator Kazimierz DZIUBCZYŃSKI tel.604350924, e-mail:k.dziubczynski5@wp.pl

·ROCZNIK 2000-2002 Damian PIEŃKO  tel.606430519; e-mail:d_pienko@wp.pl

·ROCZNIK 2003-2004 Grzegorz JACH tel.518800344; e-mail:grzegorzjach@wp.pl

·ROCZNIK 2005-2006 Krzysztof GÓRSKI tel.667303070; e-mail:

·ROCZNIK 2007 Marcin DUDZIAK tel.607542162; e-mail:marcin.dudziak@interia.eu

·ROCZNIK 2008 Przemysław ZIARNIK TEL.669410391; e-mail: przymek1990@02.pl

·ROCZNIK 2009 Przemysław ZATWARNICKI tel.789435720; e-mail: p.zatwarnicki@wp.pl

*ROCZNIK 2010/11 Grzegorz JACH tel.518800344; e-mail:grzegorzjach@wp.pl

Zawodnicy trenują w grupach w odpowiednich rocznikach.

Każda kontuzja i nie dyspozycja na treningach i zawodach, powinna być zgłoszona i wpisana przez trenera w sprawozdaniu meczowym lub dzienniku zajęć.

V.  BADANIA LEKARSKIE

·  Każdy zawodnik biorący udział w zajęciach sekcji sportowych SCS AMICO Lubin  oraz grający w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Legnica, zobowiązany jest do wykonania okresowych badań lekarskich.

·   Trener może odmówić udziału w zajęciach zawodnikowi nie posiadającemu ważnych badań.

·  Zgodnie z Przepisami Gry sędzia meczu i organizator turnieju bez ważnych badań nie dopuści zawodnika do udziału w zawodach sportowych.

* Trener drużyny odpowiadają za wpisanie do protokołu z zawodów zawodników zdolnych do gry, uprawnionych przez lekarza.

*Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) zawodnikiem jest osoba uprawiająca amatorsko lub profesjonalnie określoną dyscyplinę sportu i uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym. Jednym z ustawowych obowiązków zawodnika jest poddawanie się badaniom lekarskim.

KARTA ZDROWIA SPORTOWCA

Można wydrukować ze strony:

https://docs.google.com/document/d/1ZNpwcDu71sav06T63nmWnbHia1F85kVlgKAtVjd8ypI/edit

Poradnie medycyny sportowej w Lubinie:

Jak wykonać badania lekarskie ?

1). Nowi  zawodnicy w drużynie, którzy wykonują badanie pierwszy raz muszą posiadać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

2). Zawodnicy,  którzy mają i muszą je przedłużyć, zgłaszają się do przychodni sportowej bezpośrednio do lekarza sportowego.

-  Jeżeli zawodnik zgłosi się do lekarza pierwszego kontaktu i ten podpisze badania też są ważne.

·   Badania są ważne na okres  6 m-cy od daty wystawienia o ile lekarz nie  zaleci częściej.

·     Poradnia medycyny sportowej przy Regionalnym Centrum Zdrowia

59-300 Lubin ul. Bema 6, tel: 76/8401666 lub 76/8461499

Poradnia posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia

VI.  UBEZPIECZENIE ZAWODNIKA

· Każdy uczestnik zajęć sportowych jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo własne i innych współuczestników oraz przestrzegać postanowień statutu, regulaminu Klubu.

· Uczestnicy powinni zadeklarować się ubezpieczeniem od NW w PZU.

·     Opłata na ubezpieczenie zawodnika w roku kalendarzowym 2017 wynosi 20,00 zł.

·     Okres ubezpieczenia wynosi od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

TYTUŁ WPŁATY/PRZELEWU:

·     Ubezpieczenie zawodnika (nazwisko i imię zawodnika) ……………..

·     ( Nazwa grupy)  …………………..

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

PKO BP S.A.:  79 1020 3017 0000 2102 0024 2867

   Wszystkich piłkarzy, trenerów, kierowników drużyn)  ubezpieczamy przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy w PZU S.A. w Legnicy na podstawie listy imiennych i deklaracji.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NW)

Warunki ubezpieczenia:

Forma ubezpieczenia– ubezpieczenie grupowe

(Okres ubezpieczenia – 12 miesięcy. 

Zakres ubezpieczenia– obejmuje mecze mistrzowskie, towarzyskie, treningi wraz z drogą do i z w/w zajęć. 

PłatnośćSuma ubezpieczenia - 5000,00 zł

· UWAGA!!! - Jednakże nie ubezpieczenie zawodnika jest na odpowiedzialność Rodzica/Opiekuna, wówczas Rodzic/Opiekun podpisuje stosowne oświadczenie, iż zdaje sobie sprawę z tego, że zajęcia sportowe są zajęciami podwojonego ryzyka i świadomy jest losowych zdarzeń, które mogą mieć na nich miejsce.

VII.  BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU

·  Każdy uczestnik zajęć sportowych jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo własne i innych współuczestników oraz przestrzegać postanowień statutu, regulaminu Klubu.

·   Na obiektach sportowych można korzystać z sprawnego sprzętu sportowego tylko pod opieką i na polecenie trenerów,

· Należy zapobiegać niszczeniu urządzeń i sprzętu sportowego, a zauważone usterki należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

· Za celowe zniszczenie lub zgubienie sprzętu odpowiada zawodnik, a straty materialne pokrywa rodzic/ opiekun prawny po wcześniejszym wyjaśnieniu.

·  Klub nie odpowiada za szkody materialne i inne wynikłe z niewłaściwego zachowania i nieprzestrzegania regulaminu.

VIII.  OBIEKTY SPORTOWE

Zajęcia odbywają się na obiektach:

·     Boisko Orlik przy ul.Szpakowej 1

·     Stadion RCS przy ul.Odrodzenia 28b

·     Boisko BALON ul.Wierzbowa

·     Boisko SP-3 przy ul.Krupińskiego

IX.  PLAN TRENINGÓW

Zajęcia prowadzone są w kilku grupach wiekowych w wymiarze min. 2 razy tygodniowo.

W okresie jesienno-zimowym od miesiąca listopada 2017r. do końca marca 2018r. niektóre nasze grupy piłkarskie trenują na salach w SP-8 ul.Parkowa, SP-9 ul.Legnicka, Hala RCS ul.KEN i ul.Norwida  oraz w sala BALON ul.Wierzbowa.

X.  DEKLARACJA UDZIAŁU ZAWODNIKA W ROZGRYWKACH OZPN Legnica

Na podstawie regulamin rozgrywek OZPN Legnica i DZPN Wrocław sezon 2017/2018 każdy zawodnik biorący udział w w/w rozgrywkach musi zadeklarować chęć udziału w formie pisemnej.

·     W rozgrywkach mistrzowskich mogą brać udział tylko zawodnicy uprawnieni do gry przez właściwy Wydział Gier OZPN Legnica do każdej klasy rozgrywkowej.

·     Zawodnik może być zgłoszony i potwierdzony dla klubu, jeżeli ukończył 7 lat, przedłoży pisemną zgodę rodziców (przedstawicieli ustawowych).

·     Udział w grze zawodnika bez potwierdzenia do klubu  lub nie umieszczonego na liście zgłoszeń   będzie traktowana jako udział w grze zawodnika nieuprawnionego.

XI.  SPRZĘT SPORTOWY

·     Uczestnik zajęć sportowych musi posiadać własny i odpowiedni sprzęt sportowy, strój i obuwie.

·     Klub umożliwia zakup sprzętu. w Hurtowni Sportowej FLOCSPORT

XII.  SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Składka członkowska w sezonie 2017/2018 wynosi 40,00 zł miesięcznie.

Płatne w okresie od września 2016

Płatność najlepiej regulować kwartalnie (3 m-ce 120,00 zł) lub za dłuższy okres 5 m-cy, 10 m-cy.

TYTUŁ WPŁATY/PRZELEWU:

Składka członkowska (nazwisko i imię zawodnika) ……………..

(Nazwa grupy ROCZNIK)  …………………..

(Za okres) ………………….

Prosimy o terminowe regulaminowe należności  najlepiej do końca pierwszego tygodnia nowego miesiąca.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

PKO BP S.A.:  79 1020 3017 0000 2102 0024 2867

Informacje o wpłacie można się dowiedzieć w sekretariacie klubu u p.Doroty Mikuły tel.665965147.

XIII. UDZIAŁ W MECZACH I  TURNIEJACH

Zarząd klubu SCS Amico Lubin w sezonie 2017/18 podjął decyzje o zgłoszeniu poszczególnych zespołów do udziału w rozgrywkach OZPN Legnica i tak:

· Drużyna JUNIOR rocz.2000-02 - Trener Damian Pieńko,

·Drużyna TRAMPKARZ rocz.2003-04 - Trener Grzegorz Jach,

·Drużyna MŁODZIK rocz.2005-06 - Trener Krzysztof Górski Liga Młodzik.

·Drużyna rocz.2007- Trener Marcin Dudziak Liga Turniejowa Orlik E1.

·Drużyna rocz.2008 - Trener Przemysław Ziarnik Liga Turniejowa Orlik E2.

·Drużyna rocz.2009 - Trener Przemysław Zatwarnicki Liga Turniejowa Żaki F1.

- Drużyna rocz.2010/11 - Trener Grzegorz Jach Liga Turniejowa Żaki F2.

UWAGI KOŃCOWE

 Powyższy regulamin dotyczy wszelkich zajęć sportowo organizowanych przez klub, a każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania w/w warunków regulaminu.

Warunki opisane niniejszym regulaminem, są akceptowane przez rodziców i opiekunów uczniów uczestniczących w zajęciach.

 

 

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1

Reklama

Zczuba.tv

Sport.pl